Vema, a. s.

Pro podporu řízení oblasti lidských zdrojů nabízíme aplikace informačního systému HR Vema.

  • získejte dokonalý přehled o procesu náboru nových zaměstnanců
  • pořiďte si nejrozšířenější aplikaci pro výpočet mezd v ČR a SR
  • evidujte přítomnost i důvody nepřítomnosti na pracovišti
  • tvořte a tiskněte organizační schémata – nepostradatelné pomocníky pro řízení
  • pravidelným hodnocením pracovníků zvyšujte jejich motivaci
  • zjednodušte si komunikaci s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami
  • vyúčtujte lehce služební cesty

Přehled aplikací systému HR Vema

Mzdy

Úplný výpočet mezd a platů s výstupy pro zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení, peněžní ústavy a do účetnictví. Pro jednotlivé typy organizací jsou definovány standardy, které významně usnadňují zpracování. Pro jednoho zaměstnance je možné souběžně zpracovávat více pracovněprávních vztahů. V časové posloupnosti lze zobrazit změny, které u zaměstnance postupně nastávaly, opravy údajů do minulosti vyvolají automatický přepočet hodnot. Lze využívat různé rozvrhy pracovních dob. Organizace podléhající zákonu o platu mají řešeny automatické platové postupy. Samozřejmostí je úplný výpočet pro roční zúčtování daně a stanovení daně z příjmu.

Personalistika

Eviduje základní osobní údaje zaměstnance. Vystavuje a archivuje jeho personální dokumenty – osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé individuálně uzavírané dohody. Aplikace řeší i centrální správu personálních dokumentů. Ty jsou vytvářeny podle předem připravených vzorů s automatickým doplňováním údajů o zaměstnanci a organizaci.

Docházkový systém

Základním prvkem je aplikace Docházka, která zajišťuje sběr, zpracování a evidenci docházkových dat. Systém umožňuje sledovat příchody a odchody pracovníků, přítomnost pracovníků na pracovišti. Údaje přenesené ze vstupních terminálů je možné prohlížet a opravovat. Je zde řešena pružná pracovní doba, zadávání přesčasů i různě započítávané pracovní rozvrhy. Na konci měsíce je automaticky spočtena měsíční bilance odpracované i neodpracované doby a podklady vstupují do zpracování mezd.

Vzdělávání

Pro jednotlivé zaměstnance můžete vytvořit plán vzdělávání a vyhodnocovat jeho plnění. Podporuje e-learningovou formu studia. Slouží též pro plánování jednotlivých vzdělávacích akcí, kde eviduje účastníky, přednášející a náklady.

Výběrová řízení

Zajišťují administrativní a technickou podporu procesu výběru nových pracovníků. Prostřednictvím aplikace lze sledovat uchazeče postupující i vyřazené, jejich korespondenci, probíhající nábor a veškeré doprovázející události

Nástupní a změnové listy

Umožňují elektronický proces schvalování. Formulář nástupního listu je po vyplnění přeposílán mezi schvalovateli. Výsledkem je bud´ jeho schválení, podle kterého je nový pracovník zadán do aplikací Vema, nebo zamítnutí či zrušení požadavku. Obdobný je Změnový list, který eviduje změny pracovního zařazení a mzdy u stávajícího pracovníka.

Stravenky

Aplikace sleduje a řídí proces pořízení a výdejů stravenek. Při propojení s docházkovým systémem je nárok na stravenky vypočítáván automaticky podle odpracované doby. Automaticky dojde také k výpočtu srážky ze mzdy za čerpané stravenky a poskytnutého benefitu.

Systemizace

Slouží k navrhování organizačních struktur. Definuje organizační útvary a vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Současně umožňuje v časové ose vytvářet i jednotlivá systemizovaná místa včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků. Nástrojem modelování lze vytvořit libovolný počet variant budoucích organizačních změn.

Benefity

Eviduje čerpání prostředků, které byly jednotlivým zaměstnancům přiděleny organizací jako forma nepeněžního odměňování. Umožňuje vytvářet plán čerpání prostředků ze zaměstnaneckého fondu na libovolný počet let do budoucnosti

Hodnocení

Pravidelné hodnocení podle různých typů škál a stupnic umožňuje porovnání a sledování vývoje pracovníků.

Dovolená

Plánování a schvalování dovolené nabízí webové rozhraní pro plánování, žádosti a schvalování volna formou elektronického schvalovacího procesu.

Pracovní cesty

Intranetová aplikace usnadňuje plánování tuzemských i zahraničních pracovních cest od zadání cestovního příkazu, přes schválení vedoucího, vyplacení zálohy, po následné zúčtování celé cesty.