ORTEX spol. s r.o.

Personalistika

Podsystém Personalistika je určen k podpoře důležitých personálních rozhodnutí. Základní personalistika, jako systém pro podporu personální evidence a administrativy umožňuje i v rychle se měnících podmínkách provádět stále nové analýzy z podkladů a informací o zaměstnancích organizace.

Podsystém Personalistika umožňuje sledovat pouze ty informace o zaměstnanci, které zaměstnavatel využívá (ostatní nemusí povinně sledovat, může však kdykoliv okruh svých zájmů rozšířit). Systém je v souladu s normami ISO 9000 pro podporu certifikace a respektuje zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Je pružný k případným změnám požadavků, pracuje s číselníky, které si v převážné míře vytváří uživatel sám, a tím si také tvoří personalistiku na míru pro svou organizaci.

Řízení lidských zdrojů

V rámci modulu Lidské zdroje je k dispozici skupina úloh Řízení lidských zdrojů, která reaguje na vzrůstající potřebu středního managementu mít k dispozici aktuální informace o zaměstnancích a podílet se tak významným způsobem na řízení lidských zdrojů. Některé úlohy jsou přístupné i samotným zaměstnancům, aby mohli nahlédnout do svých plánovaných povinností v oblasti odborné způsobilosti či lékařské péče. Skupina úloh Řízení lidských zdrojů zahrnuje několik oblastí:

Pracovní funkce

 • popis charakteristiky pracovní funkce,
 • definování minimálních kvalifikačních požadavků na pracovní funkci,
 • hodnocení zaměstnance dle dosažených kvalifikačních požadavků,
 • hodnocení osobnostní, pohledy na aktuální stav vytvořených hodnocení.

Přístup k těmto úlohám je omezen na základě přístupových práv. Úlohy jsou určeny zejména pro perlisty a dále pro vedoucí pracovníky, kteří provádějí hodnocení svých podřízených.

Školení, kurzy, vzdělávací akce, odborné způsobilosti

 • správa školení, kurzů, akcí,
 • plánování školení, kurzů, akcí,
 • evropské normy,
 • správa průkazů,
 • správa razidel,
 • celkový přehled odborných způsobilostí.

Přístup k těmto úlohám je omezen na základě přístupových práv. Úlohy jsou určeny pro specialisty v oblasti vzdělávání (garanti pro danou oblast) a dále pro vedoucí pracovníky. Informace o akcích vztahujících se k jeho osobě má k dispozici i zaměstnanec. Úloha slouží k evidenci a správě informací o vyžadovaném školení včetně jejího plánování a automatické generování nového školení na základě periody opakování. Uživatel může evidovat periodická i jednorázová školení zaměstnanců.

Pro jednorázová školení lze využít možnost zadat školení přímo v hlavičce školení. Další informace k jednotlivým školením ( účastnící školení, osnova školení, školící místo, školitel, dokumenty, hodnocení a evropské normy ) jsou přístupné z jedné obrazovky přes záložky.

V rámci jednotlivých školení tiskne uživatel Prezenční listinu, která je nutnou součástí každého školení.

Školení, kurzy, vzdělávací akce, odborné způsobilosti

Při plánování školení, kurzů a vzdělávacích akcí je možné využít vzdělávací portál Edumenu. Připravili jsme propojení s tímto portálem. V nabídce Přehled školení Edumenu je možné naimportovat nabízené kurzy a školení.

Samotný import se provede na horním panelu tlačítkem Další akce.

Naimportují se veškeré věty školení ze vzdělávacího portálu Edumenu, ve kterých je dále umožněno třídění a výběry podle různých hledisek.

Třídění Třídit a vyhledávat lze jednoduše v záhlaví každého sloupce. Výběrem sloupce lze změnit třídění.

Filtrování Ve volbě lze filtrovat kurzy nebo konference pomocí záložek. Na záložce Kurzy lze dále filtrovat pomocí tlačítek Kurz na míru, Kurz pro veřejnost nebo E-learning.

Dále lze filtrovat za termín konání nebo kategorii. Pomocí tlačítka Další akce se dostanete do nabídky organizací pořádajících školení, u kterých můžete vybrat, zde jsou preferované. Pokud budou označené za preferované a bude zaškrtnut výběr „jen vybrané organizace“, zobrazí se pouze školení vybraných organizací.

U každého školení lze zjistit kompletní informace nebo školení objednat pomocí příslušných tlačítek.

Lékařská péče

 • správa lékařské péče,
 • plánování lékařské péče (i v závislosti na věku zaměstnance),
 • měření hygieny,
 • správa rizikových pracovišť,
 • správa rizikových funkcí.

Přístup k těmto úlohám je omezen na základě přístupových práv. Úlohy jsou určeny pro specialisty v oblasti lékařské péče, dále pro vedoucí pracovníky, informace o lékařské péči vztahující se k jeho osobě má k dispozici i zaměstnanec.

Tato úloha umožňuje uživateli zadat, jak jednorázovou lékařskou prohlídku, tak periodickou lékařskou prohlídku s vazbou na věk.

Součástí je i evidence měření hygieny, která obsahuje informace o rizikových pozicích a rizikových faktorech na rizikových pracovištích, určí rizikové faktory vázané na pracovní funkce a místo vykonávané činnosti.

Ve správě lékařské péče jsou možnosti pro definování potřebné lékařské péče podle potřeb vyplývajících z měření hygieny. Vytvořené definice lékařské péče lze pak využít k plánování lékařské péče (např. povinných prohlídek) pro zaměstnance na rizikových pracovištích, apod. Součástí úlohy je tisk Potvrzení zdravotní způsobilosti, který zaměstnanec předkládá lékaři.

Pracovní výkazy

 • možnost korekce docházky zaměstnance,
 • možnost zadávat zaměstnanci příplatky za příslušný měsíc,
 • možnost zadávat zaměstnanci srážky za příslušný měsíc.

Přístup k těmto úlohám má zejména střední management (vedoucí, nadřízený, mistr), který může „vidět“ a aktualizovat informace týkající se pouze „jeho“ zaměstnanců. Zadané informace jsou následně využity pro výpočet mezd.

Odměny

 • správa fondů odměn,
 • zadávání odměn z různých fondů,
 • sledování čerpání fondů odměn,
 • zadávání mimořádných odměn částkou,
 • zadávání % prémií u THP s možností provádět korekce (krácení).

Přístup k těmto úlohám má zejména střední management (vedoucí, nadřízený, mistr), který může „vidět“ a aktualizovat informace týkající se pouze „jeho“ zaměstnanců. Zadané informace jsou následně využity pro výpočet mezd.

Přehledy

 • dovolená,
 • přesčasy,
 • karta zaměstnance,
 • mzdová a časová rekapitulace,
 • statistiky.

Tyto úlohy jsou využívány středním managementem firmy (vedoucí, nadřízený, mistr) i personalisty k rychlému získávání potřebných operativních informací i k následným rozborům některých jevů.

Mzdy

Podsystém Mzdy zajišťuje výpočet mezd zaměstnanců a vše, co souvisí s výpočtem mezd. Spolupracuje s podsystémem Personalistika - oba podsystémy využívají společně část datové základny. Jádro podsystému Mzdy tvoří tzv. Základní mzdy, které zahrnují vše, co je nezbytně nutné pro vedení mzdové agendy. Pro výpočet základní mzdy a prémiové nadstavby je předdefinována řada vzorců, podle kterých výpočet probíhá. Je možné počítat mzdy úkolové, časové, smíšené, platy, mzdy individuální i kolektivní v kombinaci s nejrůznějšími typy prémií. K dispozici je i bohatá škála příplatků s možností nastavení vlastních sazeb i s možností definovat si příplatky vlastní. Daně, zdravotní i sociální pojištění, nemocenské, sociální i státní dávky jsou počítány automaticky v souladu s platnou legislativou. Automaticky jsou prováděny přednostní i ostatní srážky zaměstnanců i výpočet denního vyměřovacího základu a pracovně-právního průměru. K dispozici je několik typů výplatních lístků a řada sestav. Součástí základních mezd je i roční mzdová uzávěrka – mzdové listy, evidenční listy včetně jejich elektronického předání ČSSZ na Portál veřejné správy, roční zúčtování daně i výpočet povinného podílu za nezaměstnávání pracovníků se změně-nou pracovní schopností. Samozřejmostí je i automatické zaúčtování.