Kvasar, spol. s.r.o.

Personální a mzdový systém PERM 3

Popis výhod IS PERM 3:

 • Spolehlivé zpracování mezd časových, měsíčních i úkolových, vždy dle aktuálně platné legislativy České republiky a Slovenska.
 • Online komunikace s portálem veřejné správy, tvorba formulářů pro komunikaci s úřady, vyhledávání v insolvenčním rejstříku a automatické rozesílání dokumentů e-mailem.
 • Organizační schéma podniku s definicí pozic a historií změn.
 • Vzdělávání pracovníků, školení, lékařské prohlídky aj.
 • Systém hodnocení pracovníků s vazbou na odměňování.
 • Specializace na problematiku ISP – (IS o platech ve státní správě).
 • Propracovaná statistika pro školství, zdravotnictví a sociální zařízení.
 • Libovolné exporty a importy údajů v různých formátech.
 • Speciální funkce (závodní stravování, docházkové systémy aj.).
 • Hot-line k systému i problematice mzdové legislativy.
 • Webový klient PermWeb pro přístup manažerů, případně všech zaměstnanců k požadovaným datům.
 • Modul PERM 3 Cesty pro řešení autoparku a cestovních náhrad

Výpočet mzdy, výstupy z mezd

 • Obrazovky
  • Mzdová karta
  • Výplatní lístek
  • Mzdový list
  • Daňové prohlášení
  • Vyúčtování daně ze závislé činnosti
  • Evidenční list důchodového pojištění
 • Vnitřní interface pro import mzdových údajů z jiných systémů (např. výrobní systém, systém evidence stravného, pracovní tabulky kancelářských systémů).
 • Oddělení evidence docházky od zpracování mzdy, importy z docházkových systémů, zajištěna evidence odpracované doby, přesčasů, pracovních pohotovostí a noční práce požadovaná novelou zákoníku práce.
 • Speciální pořizovací formulář hrubých mezd bez výpočtu mzdy, možnost pořizování vstupů ze strany vedoucích, mistrů, jiných pověřených osob.
 • Nákladové sledování mezd (střediska, zakázky).
 • Revizní výpočty sledující asi 55 základních vazeb mezi daty, které mohou znamenat chybu (např. pracovník ve stavu nemá mzdu, propuštěný pracovník má podepsané daňové prohlášení, důchodce přesáhl 84 dnů nemoci, vyživovaná osoba má více než 26 roků,…).
 • Dávkové předzpracování mzdy.
 • Automatický výpočet časových mezd.
 • Výpočet podílových a akordních mezd, některých typů prémií a dalších mezd. Možnost vazby na hodnocení pracovníků.
 • Výpočet náhrad mzdy na základě evidence nepřítomností.
 • Naturální požitky, daňové položky.
 • Výpočet nemocenských dávek na základě evidence docházky, zadržování nemocenských dávek, proplácení neschopenek z jiných období.
 • Výpočet průměrů pro pracovněprávní účely a nemocenské dávky.
 • Plně automatizovaný výpočet pojistného a daní s možností snadné kontroly.
 • Automatická srážka zdravotního pojistného za dny neplaceného volna a absence včetně daňových souvislostí.
 • Výpočet odborových příspěvků, příspěvků do podpůrných fondů.
 • Automatizace výkonu rozhodnutí u srážek s vyznačenou přednostností nebo nepřednostností.
 • Sledování půjček zaměstnanců a jejich účelovosti.
 • Sledování srážek podle pracovníků, podle věřitelů.
 • Možnost výpočtu poukázečného v závislosti na typu příjemce peněz.
 • Tvorba příkazů k úhradě v tisknutelné podobě.
 • Tvorba příkazů k úhradě v datové podobě pro modemový přenos, homebaking (např. KPC tvar pro Komerční banku).
 • Výstup poštovních poukázek na disketu pro Českou poštu.
 • Výstup srážek pro Českou spořitelnu na disketě.
 • Datový výstup pro statistické šetření ISCP zpracovávané firmou Trexima.
 • Tvorba disket pro některé penzijní fondy.
 • Vazby na vnitropodnikové spořitelny (např. Derby).
 • Zcela automatické sledování ŘD, včetně sledování dnů výkonu zaměstnání, přepočtu na měsíce nebo krácení po 100 dnech.
 • Tvorba účetních výstupů do libovolného účetního systému, který dokáže importovat účetní záznamy.
 • Formuláře potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Vyúčtování daně pracovníka a roční přehled organizace pro finanční úřad.
 • Zápočet dnů nemoci před vznikem pracovního poměru, tvorba zápočtového listu.
 • Automatický výpočet evidenčního listu důchodového pojištění.
 • Rozborové sestavy pro PAM.
 • Srovnatelné výdělky za skupiny pracovníků.
 • Generátor sestav.
 • Import dat ze souborů typu Excel.
 • Požadované výstupní sestavy v cizojazyčných verzích.
 • Zámek pro výpočty čistých mezd.
 • Elektronické odesílání RELDP na ČSSZ přes portál veřejné správy.
 • Elektronické odesílání přihlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhlášek. na ČSSZ přes portál veřejné správy.

Uživatelské změny parametrů programu

 • Uživatelské plnění nealgoritmizovaných položek číselníků.
 • Číselník účtů organizace, číselník zdravotních pojišťoven, ostatní věřitelé.
 • Typy školení, pořadatelé školení.
 • Číselník kritérií pro hodnocení pracovníků.
 • Číselník pracovních pomůcek, svěřených prostředků, nosičů informací, podnikových směrnic.
 • Číselníky států a obcí.
 • Číselník oborů vzdělání.
 • Obecné charakteristiky organizace a základní parametrizace aplikace.
 • Parametrizace mzdových položek.
 • Uživatelská definice výpočetních algoritmů mezd.

Ochrana dat

 • Víceúrovňová ochrana přístupů k funkcím a datům programu pomocí uživatelského hesla (vstup do databáze) a aplikačního hesla (přístup k povoleným funkcím programu).
 • Možnost uživatelské definice uživatelských práv.

Organizační struktura

 • Stromové schéma organizační struktury podniku. Umožňuje sledovat historii pracovních míst v organizaci se všemi vztahy nadřízenosti a podřízenosti a s dalšími charakteristikami. Přiřazením pracovníka do některého bodu organizačního schématu se ihned údaje promítají do personálních dat pracovníka. Není nutné dvojí pořizování. K dispozici je propracovaný editační nástroj včetně přesunů celých větví organizační struktury s přiřazenými pracovníky.
 • Grafická prezentace schématu organizace, výřezy, schéma včetně pracovníků platných pro dané období.
 • Plán pracovníků, neobsazená pracovní místa, nadstav pracovníků.

Popisy pracovních funkcí

 • Popisy pracovních funkcí, textová charakteristika zkrácená a plnohodnotná, požadavky vzdělanostní, jazykové, zvláštní schopnosti a dovednosti.
 • Funkce na pracovních místech, jejich změny v čase, zdravotní rizika na pracovním místě, textový popis činnosti upřesňující obecný popis z pracovní funkce.
 • Požadavky na akce výchovy a vzdělávání pro danou funkci nebo pracovní místo, obdobně systém povinných lékařských prohlídek, předepsaných ochranných pomůcek.
 • Zvláštní požadavky pro pracovní funkci (výpis z trestního rejstříku, zdravotní průkaz,..), přiřazení funkce do jiných systematických katalogů (KZAM,...).
 • Popis funkce obsahuje i seznam podkladů pro hodnocení pracovníků

Personální data pracovníků

 • Pohodlná práce s aktivními nebo všemi historicky evidovanými zaměstnanci organizace, třízení vzestupně nebo sestupně podle osobních čísel, příjmení a jména, aktuálního kmenového střediska. Rychlý výběr pracovníků podle prvních dvou z uvedených hledisek.
 • Přehledně organizované obrazovky, rychlé ovládání okének pomocí menu / ikon a tlačítek / "horkých" kláves. Tato trojice možností ovládání aplikace je pokud možno dodržována ve všech místech aplikace. K dispozici je kontextový help a krátké nápovědy na ikonkách.
  • Možnost navigace databází pracovníků přes vybranou obrazovku bez nutnosti návratu do hlavního prohlížeče.
  • Automatizované vztahy mezi formuláři - doplněním údaje na jednom se mohou přepočítávat data v jiném (např. zadáním dnů nemoci do docházky může dojít k přepočtu základního nároku na dovolenou, pokud celkový počet dnů pro krácení nároku na dovolenou přesáhne 100, takových vazeb jsou desítky).
  • Sběrná obrazovka "základní karta pracovníka", zahrnující rychlý pohled na aktuální data pracovníka sledovaná v jiných oknech aplikace v časové posloupnosti.
  • Obrazovky:
  • Adresy a doklady pracovníka
  • Důchody, ZPS a pracovní omezení
  • Rodinní příslušníci
  • Zdravotní pojišťovny
  • Závazky pracovníka
  • Zápočtový list
  • Praxe pracovníka
  • Vzdělání
  • Školicí akce
  • Lékařské prohlídky
  • Ochranné pomůcky
  • Svěřené prostředky, publikace a dokumenty
  • Hodnocení pracovníka
  • Základní údaje o pracovněprávním vztahu (PPV)
  • Evidence dovolených
  • Evidence docházky
  • Notes = nestrukturovaná textová informace o pracovníkovi
 • Mnohé obrazovky obsahují hluboké vzájemné vazby, např. z evidence údajů o PPV a z docházky se generují hlášení zdravotním pojišťovnám, z mezd a evidence závazků jejich umořování, z docházky výpočet mzdy, ze mzdy případné proplácení dovolených, apod.
 • Možnost více současných pracovněprávních vztahů, navazujících pracovních vztahů.
 • Automatický výpočet nároku na ŘD dle věku a odpracovaných roků
 • Automatický výpočet dodatkové dovolené.
 • Automatický výpočet data nároku na starobní důchod.
 • Sledování dob určitých.
 • Sledování absolventských praxí a dotací ÚP.
 • Výpočty počtů ZPS a TZP P podle metodiky ministerstva financí pro účely daňových úlev.
 • Výpočty fyzických, průměrných a přepočtených stavů pracovníků dle metodiky Statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Profesní postup pracovníka, sledování praxe v organizaci, v resortu apod.
 • Možnost tvorby tiskových dokladů (pracovních smluv, platových výměrů, dohod o hmotné odpovědnosti, pověření, …).
 • Sledování přítomnosti, nepřítomnosti, pracovní neschopnosti.
 • Možnost tvorby etiket a jmenovek.

Výchova a vzdělávání, péče o pracovníky

 • Evidence a plán vzdělávacích akcí.
 • Rozdělení školicích akcí podle skupin a typů.
 • Periodická školení.
 • Možnost přípravy plánu školení na základě popisu funkce nebo pracovního místa.
 • Údaje o absolvování vzdělávací akce jsou při potvrzení v plánu akce automaticky evidovány i v personálních datech pracovníka.
 • Náklady na vzdělávání, evidence faktur.
 • Dohody o zvyšování kvalifikace.
 • Hodnocení školicích akcí.

Uchazeči o zaměstnání

 • Evidence výběrových řízení, kritéria
 • Evidence uchazečů o zaměstnání včetně dokumentů, jejich charakteristiky
 • Výsledky testů a výběrových řízení
 • Přeřazení uchazečů do základní evidence zaměstnanců.

Hodnocení pracovníků

 • Váha a četnost hodnotících kritérií v popisu pracovní funkce.
 • Hodnocení pracovníků s možností návaznosti na mzdový systém, plán ekonomických ukazatelů organizační jednotky a jejich plnění.
 • Opakovatelnost hodnocení, porovnávání hodnocení za různá období.
 • Kariérní růst pracovníka.

Lékařské prohlídky

 • Periodické prohlídky
 • Vazba na zdravotní rizika pracovního místa.

Ochranné pomůcky, svěřené prostředky

 • Ochranné pomůcky - evidence u pracovníka.
 • Odpis ochranných pomůcek.
 • Plán ochranných pomůcek.

Cestovní náhrady

 • Autopark
 • Cestovní příkazy
 • Evidence, plánování a výkaz pracovních cest
 • Vyúčtování
 • Silniční daň

PermWeb - webová nadstavba systému PERM

PermWeb je nadstavbou systému PERM umožňující zpřístupnění dat systému PERM širokému spektru uživatelů. Jako webový klient je předurčen pro práci manažerům, případně všem zaměstnancům. Data systému PERM jsou dostupná uživatelům okamžitě prostřednictvím zabezpečeného přihlášení v běžném internetovém prohlížeči. PermWeb je modulární a jednolivým skupinám uživatelů je možné zpřístupnit přehledně konkrétní funkcionality. Není třeba žadné instalace na uživatelských stanicích, uživatelé se mohou odkudkoli přihlásit do svého profilu, jehož ovládání je velice intuitivní. Kromě vlastní prezentace dat umožňuje editaci vybraných údajů, podávání žádostí a schvalovací proces (workflow).

Možnosti PermWeb - nabízené moduly

 • základní moduly:
  • Jádro systému - bezpečená komunikace s databází PERM
  • Osobní údaje - prezentace volitelných údajů o zaměstnanci
  • Pracovně právní vztahy - prezentace údajů o pracovních poměrech s popisem pracovního místa
  • Stav dovolené
 • modul: Docházka - přehled o docházce s možností editace
 • modul: Žádosti o dovolenou - pořizování, verifikace vedoucími, vazba na docházku a kontrola.
 • modul: Tisk výplatních lístků ve formátu PDF - zobrazení výplatních lístků za uplynulé měsíce
 • modul: Pořizování mezd - možnost zadávání odměn, prémií, jejich schvalování
 • modul: Hodnocení - kritéria, váhy, interaktivní formulář s možností automatizovaných výpočtů
 • modul: Vzdělávání - číselník školicích akcí, přiřazení pracovníků na školicí akci, editace pracovníků, sestava požadavků na školení, prezenční listina.
 • modul: Lékařské prohlídky
 • modul: Svěřené prostředky
 • modul: Ochranné pomůcky
 • modul: Cestovní náhrady - žádosti o pracovní cestu, schvalování, cestovní příkazy, zadání nákladů
 • modul: Uchazeči
 • modul: Dokumenty - zpřístupnění dokumentů zaměstnanců evidovaných v PERM
 • modul: Zaměstnanecké benefity
 • modul: Sestavy - zpřístupnění sestav a reportů

Modulárnost systému umožňuje výběr požadovaných funkcionalit dle potřeby a jejich nastavení pro jednotlivé uživatele. Konkrétní funkcionality lze také nastavit a upravit dle požadavků zákazníka. (Např. v případě modulu Vzdělávání je možné zpřístupnit přihlašování na školení ze strany zaměstnanců společně se schvalovacím procesem, nebo může být editace účastníků zpřístupněna pouze nadřízeným pracovníkům a ostatním zaměstnancům jsou daná školení pouze prezentována.)